Volharden in het socialisme, is volharden in de menselijkheid

Naar aanleiding van 100 jaar Oktoberrevolutie, een Koerdische visie door Adem Uzun, diplomaat  in Brussel, lid van het uitvoerend comité van het KNK  (Koerdistan Nationaal Congres)

Met de Bolsjewistische revolutie van 17 oktober hebben de verdrukte klassen voor het eerst in de geschiedenis de macht verkregen om een staat te leiden. Deze revolutie heeft grote veranderingen teweeggebracht in de jaren die erop volgden, op het denken en het leven . De werkenden slaagden erin de macht uit de handen van de machthebbers te nemen en hun eigen macht op te zetten. De eerste stappen werden gezet om de utopische nieuwe wereld van gelijkheid en vrijheid te bereiken. Het proces dat hiermee begon luidde ook een nieuwe periode in op internationaal vlak. De periode die ingeluid werd door de Oktoberrevolutie werd daarom door socialisten de “periode van de proletarische revoluties en de nationale bevrijdingen” genoemd. Met deze revolutie ontstonden ook voor andere volkeren de juiste omstandigheden om de burgerlijke overheersing op te heffen en zelf de macht te grijpen. Het imperialisme kreeg een belangrijke slag en gekoloniseerde naties en volkeren kwamen in een bevrijdingsfase. Met de Oktoberrevolutie ontstond de mogelijkheid om de wereldrevolutie in te luiden.
Deze ontwikkelingen hebben zich 70 jaar lang kunnen verderzetten, maar door het onvermogen om zichzelf te vernieuwen nam de verstarring toe en leidde uiteindelijk tot de val. Dit resultaat benodigde om het proces dat begon met de Oktoberrevolutie en haar gevolgen op het denken van de mensen kritisch in vraag te stellen. Doorgaans leidde dit proces van in vraag stellen tot desillusie en de overtuiging dat de kapitalistische moderniteit overwonnen had. Maar de werkelijkheid is heel anders dan deze gevolgtrekkingen. Wat gebeurde was noch een verlies van het socialisme, noch een overwinning van het kapitalisme.
De ervaring van het reëel socialisme, de nationale bevrijdingen, de vrouwenbevrijding en strijd met een klasse-karakter zijn allen belangrijke stappen vooruit tegen het kapitalisme en het patriarchaal systeem. Maar als we zien dat vandaag het positivisme, het nationalisme, seksisme en religieus-sektarisme zichzelf vernieuwend verderzetten, dan is er nood aan nieuwe zienswijzen, ervaringen en theorieën.
De Oktoberrevolutie in het toenmalige Rusland mondde uit in een eng begrip van het socialisme, met name een zuiver materialistische benadering met als doel economische ontwikkeling. Het socialistische moraal en filosofie werden verdrongen. Een ruw materialisme en economisch denken overheersten. Uiteraard stoelde de theorie van de Oktoberrevolutie op de strategie om buiten de staat om zich te organiseren en samen te werken. Maar na de revolutie is men hiervan afgeweken. Het communalisme in het socialisme is essentieel en kan enkel op zulke bodem voortleven. Een commune is de manier van een gemeenschap om zich buiten de staat om op eigen kracht in stand te kunnen houden. Communalisme stoelt op eigen kracht en samenwerking en is de manier om een gemeenschap van onder naar boven te organiseren.
Het voorbije eeuw is er één van een sterke tegenreactie tegen het kapitalistisch modernisme met een praktijk vol strijd. Welke naam je daar ook op plakt, klassenstrijd, vrouwenstrijd, ecologische strijd of nationale bevrijdingsstrijd, bij allen hebben de onderdrukten belangrijke theorieën en praktijken van verzet tentoongesteld. De ervaring van het reëel socialisme, net zoals andere verzetsbewegingen, betekenen een belangrijke stap vooruit of een volgende fase in de strijd tegen het patriarchaal en kapitalistisch modernistisch systeem.
We bevinden ons nu in het begin van de 21ste eeuw en we zien dat het kapitalistisch modernisme, als de actuele vertegenwoordiger van de patriarchale maatschappij, op alle vlakken leidt tot chaos en crisis. Het is de grote vraag van de mensheid naar waar, en hoe, deze crisis omgebogen zal worden. De strijdbewegingen van de laatste 200 jaar tegen dit kapitalistisch modernisme, van maatschappelijke bewegingen, vrouwenbewegingen, nationale bevrijdingsbewegingen… hebben allen een antwoord geformuleerd op deze vraag. De zoektocht gaat verder en betekent dat de in vraag stelling verder gaat, maar niet enkel wat het kapitalistisch modernisme is, maar ook de vraag wat het alternatief is, de principes en de doelstellingen.
Bij de 100ste verjaardag van de Oktoberrevolutie moet erkend worden dat de geleverde strijd en de utopie een belangrijke plaats innemen in de geschiedenis van de volkeren. 70 jaar van strijd om de macht heeft grote verwezenlijkingen voortgebracht voor de zaak van het socialisme. Dit zijn belangrijke experimenten en ervaringen voor het verzet van de volkeren. Eén van de ervaringen is dat het socialisme niet geënt kan worden op de staat en dat de democratie en gemeenschappen zich staatloos moeten kunnen organiseren.